Privacy policy

Psywest houdt een hoge ethische standaard aan voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar begeleiding en andere processen. Ze richt haar werking in overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). De verwerking gebeurt op transparante wijze: de personen worden ingelicht bij de inschrijving over het gebruik van hun gegevens. Er kunnen naar doel twee types verwerkingen onderscheiden worden, met telkens verschillende types gegevens. Het betreft: Verwerkingen in het kader van het aanbieden van studentenbegeleiding en training. En verwerkingen in het kader van kwaliteitszorg.

Verwerking van persoonsgegevens binnen Psywest

1. studentenbegeleiding & training

Doel

Psywest verwerkt persoonsgegevens in het kader van studentenbegeleiding en training, dit op basis van wettelijke of contractuele grondslag enerzijds, toestemming anderzijds.

Type gegevens

  • Identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, onderwijsinstelling en studierichting (opleidingsniveau), gevolgde workshops en trainingen.

De studentengegevens worden standaard beheerd op de beveiligde website www.psywest.be/admin. Voor de specifieke trainingen worden gegevens eveneens bijgehouden door begeleider en verantwoordelijke van de cursus in gedecentraliseerde bestanden.

Delen van gegevens

Informatie wordt gedeeld intern met betrokken psywestmedewerkers en begeleiders van betreffende training of workshop. Extern enkel met toestemming van de student of op basis van wettelijke verplichtingen of contractuele afspraken met dienstverleners t.a.v. onze diensten.

Inzage en correctie

Elke persoon kan overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming inzage en eventueel correctie vragen van de persoonsgegevens die psywest over hem/haar/die bewaart.  De uitoefening van dat recht wordt gevraagd via psywestweb @ gmail.com

Aanvragen tot inzage en correctie hebben enkel betrekking op de door psywest structureel in bestanden opgeslagen gegevens.
De persoonsgegevens worden op verzoek medegedeeld aan politie en gerecht.

 

 

2. kwaliteitszorg

Doel

Psywest verwerkt studentengegevens in het kader van kwaliteitszorg.

Type gegevens

persoonlijke kenmerken, onderwijsinstelling en studierichting (opleidingsniveau), gevolgde workshops en trainingen.

Toegang

De persoonsgegevens kunnen specifiek met het oog op analyse en bevragingen in het kader van kwaliteitszorg geëxtraheerd door een medewerkers van psywest. De gegevens worden gedeeld met de cel opvolging onderwijskwaliteit.

Delen van gegevens

Cf. supra.

Inzage en correctie

Cf. supra.